Flag Hoisting Ceremony at GKMC / BKMC Swabi

75th Independence Day: Flag Hoisting Ceremony held at MTI- Gajju Khan Medical College / Bacha Khan Medical Complex Swabi | 14 August 2021…

Flag Hoisting Ceremony at GKMC / BKMC Swabi